DyslexiPedagogen

 

Verksamheten

Vem är jag?

Vad är dyslexi?

Varningssignaler

Åtgärder

Länkar

Kontakt

 


 

Åtgärder

Barn i riskzonen för dyslexi kan man upptäcka tidigt redan i förskoleåldern. Det finns mycket man kan göra för att både förebygga och underlätta så att svårigheterna med läsinlärningen inte blir så stora. Tre vanskliga åtgärder är:

  • ”Vänta och se”. Det mognar säkert bara barnet får leka klart.
  • Mirakelkurer som korrigerad kost, motorisk träning eller massage. De har än så länge inget vetenskapligt stöd.
  • ”Bara barnet läser mer så ordnar det sig”. Vid dyslexi är det ingen bra åtgärd. Enbart ensamläsning kan cementera läsfel och felaktig strategianvändning.

Pröva istället:

  • Upptäck läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt.
  • Ge specifik, direkt och strukturerad träning på en gång.
  • Erbjud hjälpmedel tidigt såsom talböcker och inlästa läromedel, talsyntes, ordbehandlings- och rättstavningsprogram, läspenna m.m.
  • Skilj på situationer när eleven ska träna läsning och skrivning och när eleven ska inhämta och redovisa kunskaper i de olika skolämnena. Erbjud anpassning och kompensation för svårigheterna när eleven ska lära sig och redovisa kunskaper.