DyslexiPedagogen

 

Verksamheten

Vem är jag?

Vad är dyslexi?

Varningssignaler

Åtgärder

Länkar

Kontakt 

Vad är dyslexi?

Man kan ha läs- och skrivsvårigheter av flera olika anledningar. Det kan bero på att man inte kan svenska tillräckligt bra, att man övat för lite, att skolundervisningen varit bristfällig med många lärarbyten, outbildade lärare, stökigt i klassen osv. Det kan också bero på språkstörning, koncentrationssvårigheter eller andra inlärningssvårigheter. Orsakerna kan vara många och ibland också en kombination av flera.

Dyslexi är en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter som har att göra med att man har svårt med den ljudmässiga sidan av språket, hur hjärnan tolkar och lagrar språkljud. Det handlar om svårigheter med den fonologiska förmågan. Det här kan leda till svårigheter vid ordavkodning och rättstavning. När man ska läsa och skriva ska bokstäver omvandlas till ljud och vice versa. Man ska veta att enskilda bokstäver och kombinationer av bokstäver motsvaras av ljud där exempelvis bokstaven ”j” (just) och ”g” (genom) och kombinationerna ”gj” (gjuta), ”hj” (hjul) ”lj” (ljus) och ”dj” (djup) motsvaras av ljudet /j/. Den här omvandlingen ställer till problem speciellt när ord inte stavas som det låter eller om orden är långa. Det är vanligt med en sammanblandning av bokstäver som är visuellt lika (b/d/p), att ljudmässigt lika bokstäver sammanblandas (d/t, b/p, g/k), att bokstäverna byter plats (flaska/falska, mor/rom). Bokstäver förväxlas, läggs till eller utelämnas liksom delar av ord i slutet eller i mitten av orden. Ibland kan det bli rena förvanskningar av ord. Det här gör att det blir svårt att säkert och snabbt avkoda ord och stava. Ordavkodningen går långsamt, knaggligt med många fel. Det blir inget flyt i läsningen. Svårigheter uppträder ofta också vid stavning.

Sekundära effekter kan vara att läsförståelsen påverkas negativt. Om man sedan undviker att läsa för att det är för motigt så kan det påverka ordförrådsutveckling och språkutveckling negativt så att man sedan kan få svårt att formulera sig i både tal och skrift. Det är genom att möta skriftspråket som man blir duktig på skriftspråket. Andra kännetecken kan vara svårigheter med att lära in alfabetet och multiplikationstabeller eller att placera årets månader i rätt ordning, minnas telefonnummer, matematiksvårigheter och svårigheter med att lära engelska och andra språk. Det är även vanligt att det finns läs- och skrivproblem i släkten.

Dyslexi har biologiska orsaker där miljön kan spela in på olika sätt. Det har ingenting med intelligens att göra. Många intelligenta och framgångsrika personer har dyslexi. Svårigheterna är individuella och varierar från person till person. Med rätt insatser går det att tidigt förebygga, upptäcka och åtgärda dyslexi. Det finns mycket hjälp att få som kan underlätta och öka möjligheten att utbilda sig till det yrke som man önskar och har fallenhet för. Läs- och skrivsvårigheter behöver inte vara ett hinder för att man ska klara sig bra i livet. Det finns många möjligheter.

 

 

 

 

 

Illustration: Cassandra Telldahl-Bjelkelöv
Uppdaterad: Januari 2008